فصلنامه حقوق اسلامی
حقوق اسلامي، مجله‌اي داراي درجه علمي ـ پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در حوزه فقه و حقوق اسلامي براساس اهداف و خطوط مشي زير منتشر مي‌شود:
- تبيين نظام حقوقي اسلام و ارائه مدل‌هاي كاربردي و نيز ارائه راهنماي علمي و عملي جهت تحقق آن.
- نقد مكاتب و نظام‌هاي حقوقي.
- بازپژوهي، بازپيرايي و تنسيق علوم فقهي.
- آسيب‌شناسي و پاسخ به شبهات مطرح در حوزه فقه و حقوق.
- آسيب‌شناسي ابعاد نظري و عملي سيستم حقوقي جمهوري اسلامي.
- تبيين اصول و پي‌ساخت‌ها و مسائل فقهي و حقوقي اسلام و دفاع عالمانه و مستدل از آن.
- تبيين دانش‌هاي وابسته به فقه (فلسفه فقه، اصول فقه، مقاصد شريعت و...).
- مطالعه تطبيقي مکاتب و نظام‌هاي حقوقي به منظور توسعه و تعميق نظام فقهي و حقوقي اسلام و پاسخگويي به شبهات مطرح.
- بررسي مسائل نوپديد و ارائه راه‌حل‌هاي مبتني بر مباني نظام فقهي و حقوقي اسلام.
- نقد و بررسي قوانين موضوعه و تلاش براي حل مشکلات حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران.
21 شماره از اين مجله با نام «فقه و حقوق» انتشار يافته است و پس از آن با نام جدید «حقوق اسلامی» منتشر شد.
 
مدير مسئول: علي اكبر رشاد
سردبير: عبدالحسین شیروی
جانشین سردبیر و دبیر تحریریه: ابراهیم باطنی
مدير اجرايي: محمدرضا پارسامنش
اعضاي هيأت تحريريه و پژوهش(به ترتيب حروف الفبا): محمدعلی اردبیلی (استاد دانشگاه شهید بهشتی؛ علوم جزا و جرم‎شناسي) / رضا استادی (استاد حوزه علمیه قم؛ فقه و اصول)/ نجادعلی الماسی (استاد دانشگاه تهران؛ حقوق خصوصی) / محمدعيسائي تفرشي (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس؛ حقوق خصوصی)/ محمود حكمتنيا (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ حقوق خصوصی) / علياكبر رشاد (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ فقه و اصول)/ عبدالحسین شیروی (استاد پردیس قم ـ دانشگاه تهران؛ حقوق خصوصی) / ابوالقاسم عليدوست (استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و استاد حوزه علمیه قم؛ فقه و اصول)/ ناصر قرباننيا (استادیار دانشگاه مفيد؛ حقوق بینالملل) / عباسعلي كدخدايي (دانشيار دانشگاه تهران؛ حقوق بینالملل)/ سيد فضلالله موسوي (استاد دانشگاه تهران؛ حقوق بینالملل عمومی) / سيدعباس موسويان (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ فقه اقتصادی)/ حسین میرمحمدصادقی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی؛ حقوق قراردادها) / علیحسین نجفی ابرندآبادی (استاد دانشگاه شهید بهشتی؛ جرمشناسی و سیاست جنایی)
 
نشاني مجله: قم، بلوار پانزده خرداد (شاه سیدعلی)، کوچه شهید میثمی (شماره 10)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،
صندوق پستي: 179ـ 37185
تلفن: 02537602998
نمابر: 02537602997
دوستان عزیزمی‌توانند مقالات و مطالب خود را به سایت فصلنامه حقوق اسلامی به نشانی:
و یا پست الکترونیکی زیر برای این مجله ارسال نمایند:
E.mail:hoquq-e-eslami@iict.ac.ir