مجله بین‌المللی حكمت
مجله بين‌المللي حكمت به زبان انگليسي در حوزه دين‌پژوهي و فلسفه دين با اهداف زير منتشر مي‌شود:
- نقد عالمانه مكاتب و مناظر علمي.
- بسترسازي براي تحقق نظريه‌پردازي و نوآوري علمي در كشور.
- ايجاد اعتماد به نفس در فضاي علمي و در ميان نخبگان كشور.
- گسترش تعاملات فكري مثبت و دوسويه ميان متفكران ايران و غرب.
- گسترش حضور علمي ـ فكري ايران در جهان اسلام و غرب.
- فراهم‌آمدن بستري براي تعاطي و تضارب افكار و آراي جهاني.
- ايجاد بسترهاي مناسب جهت جذب استعدادهاي برون‌مرزي.
- نشان‌دادن و معرفي ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل انديشه ديني در نظام‌سازي نظري و اجتماعي.
- پاسخ به پرسش‌هاي بنيادين عصري و زماني متناسب با ميراث ديني، تاريخي و فرهنگي دنياي اسلام.
- عرضه مقالات داخلي به صورت استاندارد جهاني و همچنين دقت در اعمال شيوه‌نامه ويرايشي مناسب محتوايي ـ ادبي مقالات خارجي متناسب با فرهنگ مخاطب.
همچنین سیاست های زیر در تهیه و انتشار این مجله مدنظر است:
- ايجاد فضاي صرفاً عالمانه و به دور از سياست‌زدگي و مواجهه قومي در بررسي و نقد ديدگاه‌ها.
- پرداختن به مباحث و مسايل نوپديد و پرهيز از كهنه‌گويي.
- تقويت روند توليد مقاله به زبان‌هاي زنده علمي دنيا و پرهيز از ترجمه مقالات مگر در موارد بسيار خاص.
- توجه به ادبيات جاري در حوزه تخصصي نشريه.
- توجه هر چه بيشتر به افكار و جريان‌هاي علمي مبدأ و نحله‌ساز.
- دقت در طرح جزئي مباحث و پرهيز از كلـّي‌گويي.
- ارائه راهكارهاي مناسب و عملي در حل مسائل و مشكلات علمي تخصصي هر حوزه.
- گسترش زمينه و فضاي مطالعات و تأملات تطبيقي در حوزه‌هاي تخصصي نشريه.
تا كنون شماره نخست اين مجله انتشار يافته و شماره دوم آن در دست انتشار مي‌باشد.