قبسات عربی
مجله «قبسات عربي» به زبان عربي در حوزه حقوق، اقتصاد و سياست تهيه مي‌شود. تحقیق، کشف و تبیین نظام‌های اسلامی به‌خصوص در سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست و بررسی و نقد نظام‌های رقیب امری ضروری است که مشارکت همة اندیشمندان و متفکران را می‌طلبد. پژوهشگاه اینک به‌منظور گسترش حوزة فعالیت خود و فراهم نمودن بستر بین‌المللی، فصلنامه‌ای به زبان عربی مطابق با اهداف زير منتشر مي‌كند:
- نقد عالمانة مکاتب و نظریه‌های علمی.
- بسترسازی برای تحقق نظریه‌پردازی و نوآوری علمی در کشور.
- ایجاد اعتماد به نفس در فضای علمی و در میان نخبگان کشور.
- گسترش تعاملات فکری مثبت و دو سویه میان متفکران ایران و جهان اسلام.
- گسترش حضور علمی ـ فکری ایران در جهان اسلام.
- فراهم آمدن بستری برای تعاطی و تضارب افکار و آرای جهانی.
- ایجاد بسترهای مناسب جهت جذب استعدادهای برون‌مرزی.
- نشان دادن و معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اندیشه دینی در نظام‌سازی نظری و اجتماعی.
- بررسی مسائل مستحدثه فقهی و نیازهای نوپیدا در حوزة نظام‌های اسلامی.
- پیشنهاد راه‌کارهای مناسب جهت رفع نواقص اقتصادی، حقوقی و سیاسی جهان اسلام.
همچنین سیاست‌های زیر در تهیه و انتشار این مجله مدنظر است:
- ایجاد فضای صرفاً عالمانه و به دور از سیاست‌زدگی و مواجهة قومی در بررسی و نقد دیدگاه‌ها.
- پرداختن به مباحث و مسایل نوپدید و پرهیز از کهنه‌گویی.
- تقویت روند تولید مقاله به زبان‌های زنده علمی دنیا.
- توجه به ادبیات جاری در حوزة تخصصی مجله.
- توجه هر چه بیشتر به افکار و جریان‌های علمی مبدأ و نحله‌ساز.
- دقت در طرح جزئی مباحث و پرهیز از کلّی‌گویی.
- گسترش زمینه و فضای مطالعات و تأملات تطبیقی در حوزه‌های تخصصی مجله.
شماره نخست اين مجله با نام «الحكمه» منتشر شده بود.