پنجاه و چهار
اقتصاد اسلامي 54
 
در این شماره می خوانیم:

- شاخص هاي پيشرفت علمي و معرفتي انسان از ديدگاه اسلام/ محمد جمال خليليان اشكذري و سيد حميد جوشقاني نائيني

- الگوي رفتار توليد كننده باورمند به زندگي پس از مرگ/ مرتضي عزتي

- رفتار شناسي انسان فطرت گرا در گستره توزيع از ديدگاه قرآن كريم/ علي اصغر هادوي نيا

- آسيب شناسي نظارت شرعهي در نظام بانكي ايران و ارائه اصلاح هاي قانوني/ سيد عباس موسويان و حسين ميسمي

- صكوك سلف بانك مركزي، ابزاري نوين براي سياست گذاري پولي/ محمود عيسوي و وهاب قليچ

- طرح يك صندوق چرخشي تعديل يافته در شرايط تورمي/ ماني موتمني

 
   دانلود : 1.pdf           حجم فایل 230 KB
   دانلود : 2.pdf           حجم فایل 374 KB
   دانلود : 3.pdf           حجم فایل 265 KB
   دانلود : 4.pdf           حجم فایل 259 KB
   دانلود : 5.pdf           حجم فایل 724 KB
   دانلود : 6.pdf           حجم فایل 346 KB