شماره بیست و هشت

موضوع علم اقتصاد اسلامی - سیدحسین میرمعزی
جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام (دولت مصالح) - عطاءالله رفیعی آتانی
شاخص های توسعه انسان محور در جامعه مطلوب و آرمانی اسلام - محمدجمال خلیلیان اشکذری
جایگاه اقتصادی سنت رزق - علی اصغر هادوی نیا
طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه - سیدعباس موسویان
ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد (با استفاده از داده های پانل بین استانی) - اسماعیل ابونوری، افسانه قاسمی تازه آبادی
تحلیل جامعه شناختی از رابطه دین، فرهنگ با اقتصاد (با تأکید بر اسلام) - یونس نوربخش

   دانلود : موضوع علم اقتصاد اسلامی           حجم فایل 344 KB
   دانلود : جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام (دولت مصالح)           حجم فایل 236 KB
   دانلود : شاخص های توسعه انسان محور در جامعه مطلوب و آرمانی اسلام           حجم فایل 266 KB
   دانلود : جایگاه اقتصادی سنت رزق           حجم فایل 348 KB
   دانلود : طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه           حجم فایل 215 KB
   دانلود : ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد           حجم فایل 348 KB
   دانلود : تحلیل جامعه شناختی از رابطه دین، فرهنگ با اقتصاد           حجم فایل 316 KB