شماره سی و دو

معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر(ره)) - سیدرضا حسینی
 آزادی و مسئولیت های اقتصادی مردم از دیدگاه اسلام - سیدحسین میرمعزی
تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف - محمدمهدی عسگری و حمیدرضا اسمعیلی گیوی
 اصول حاکم بر شاخص های نابرابری درآمدی و بررسی آنها از نظر اسلام - سیدمحمدعلی کفایی و حسین نصیری
طراحی مدل علمی بر اساس مبانی و پارادایم های اقتصاد اسلامی - علی رضا پورفرج
اوراق بهادار (صکوک) جعاله؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری - سیدعباس موسویان؛ مجتبی کاوند و حمیدرضا اسمعیلی گیوی
رهیافت های تلفیقی در طراحی رشته اقتصاد اسلامی - عادل پیغامی

   دانلود : رهیافت های تلفیقی در طراحی رشته اقتصاد اسلامی           حجم فایل 2884 KB
   دانلود : اوراق بهادار (صکوک) جعاله؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری           حجم فایل 2626 KB
   دانلود : طراحی مدل علمی بر اساس مبانی و پارادایم های اقتصاد اسلامی           حجم فایل 2327 KB
   دانلود : اصول حاکم بر شاخص های نابرابری درآمدی و بررسی آنها از نظر اسلام           حجم فایل 2099 KB
   دانلود : تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف           حجم فایل 1784 KB
   دانلود : آزادی و مسئولیت های اقتصادی مردم از دیدگاه اسلام           حجم فایل 1493 KB
   دانلود : معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر(ره))           حجم فایل 1148 KB