شماره سی و سه

صکوک سلف؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی و پوشش ریسک - سعید فراهانی فرد
ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران - علی سعیدی و ابوذر سروش
طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه - محمدنقی نظرپور و محبوبه ابراهیمی
مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری - سید عباس موسویان و سیدمحمدمهدی موسوی بیوکی
خصوصی سازی یا تعاونی سازی - محمدعلی فیض پور، سیدحسینعلی دانش و هانیه پوش دوزباشی
شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه - سیدیحیی علوی رضوی
بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری - محمود حکمت نیا
نمایه عناوین مقالات، موضوعی و پدیدآورندگان فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره 32-29)- سید اکبر سیدی نیا

   دانلود : بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری           حجم فایل 2419 KB
   دانلود : شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه           حجم فایل 2212 KB
   دانلود : خصوصی سازی یا تعاونی سازی           حجم فایل 2104 KB
   دانلود : مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری           حجم فایل 1731 KB
   دانلود : طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه           حجم فایل 851 KB
   دانلود : ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران           حجم فایل 1174 KB
   دانلود : صکوک سلف؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی و پوشش ریسک           حجم فایل 1032 KB