شماره سی و چهار

سخن نخست؛ سال اصلاح الگوي مصرف – سردبير
الگوي مطلوب مصرف در چارچوب الگوي تخصيص درآمد اسلامي – سيدرضا حسيني
الگوي مصرف بر مبناي ارزش هاي اسلامي -  مجتبي باقري تودشكي
مصرف فراگير و پايدار در ساية آموزه‌هاي توسعة اسلامي – ناصر جهانيان
اصلاح الگوي مصرف و محيط زيست – سعيد فراهاني فرد
نقش فرهنگ بر الگوي مصرف – ميثم موسايي
مصرف و مصرف گرايي از منظر اسلام و جامعه‌شناسي اقتصادي – سيد اكبر سيدي‌نيا
جايگاه حقوق مصرف در اصلاح الگوي مصرف – حسين آقابابايي

   دانلود : جايگاه حقوق مصرف در اصلاح الگوي مصرف           حجم فایل 2335 KB
   دانلود : مصرف و مصرف گرايي از منظر اسلام و جامعه‌شناسي اقتصادي           حجم فایل 2147 KB
   دانلود : نقش فرهنگ بر الگوي مصرف           حجم فایل 1975 KB
   دانلود : اصلاح الگوي مصرف و محيط زيست           حجم فایل 1828 KB
   دانلود : مصرف فراگير و پايدار در ساية آموزه‌هاي توسعة اسلامي           حجم فایل 1650 KB
   دانلود : الگوي مصرف بر مبناي ارزش هاي اسلامي           حجم فایل 1468 KB
   دانلود : الگوي مطلوب مصرف در چارچوب الگوي تخصيص درآمد اسلامي           حجم فایل 1241 KB