شماره سی و شش

تحليل اقتصادي حقوق مالكيت در اسلام(با تأكيد بر مفهوم هزينه هاي مبادله) – محمدجواد شريف زاده و الياس نادران
مباني اخلاقي مصرف از ديدگاه مكاتب سودگرايي، وظيفه گرايي و اسلام – عليرضا موفق و علي اصغر هادوي نيا
نقش شوراي تخصصي فقهي در ارتقاي سطح مشروعيت و كارايي بانك هاي اسلامي(مطالعه تجربه چند كشور اسلامي) – سيدعباس موسويان، محدنقي نظرپور و حسين كفشگر جلودار
بررسي تطبيقي حرمت ربا در اسلام و مسيحيت – داوود منظور و مهدي يادي پور
بررسي درآمد حاصل از تحمل ريسك از ديدگاه آموزه هاي اسلامي – غلامرضا مصباحي مقدم و محمد صفري
امكان سنجي اقتصادي تبديل تسهيلات فروش اقساطي به اوراق رهني(مورد مطالعه: بانك ملي ايران) – علي سعيدي و مجيد كرد
نگاهي به شاخص هاي حكمراني خوب از منظر اسلام و تأثير آن بر رشد اقتصادي – اصغر مبارك و زيبا آذرپيوند

   دانلود : نگاهي به شاخص هاي حكمراني خوب از منظر اسلام و تأثير آن بر رشد اقتصادي           حجم فایل 2088 KB
   دانلود : امكان سنجي اقتصادي تبديل تسهيلات فروش اقساطي به اوراق رهني(مورد مطالعه: بانك ملي ايران)           حجم فایل 1888 KB
   دانلود : بررسي درآمد حاصل از تحمل ريسك از ديدگاه آموزه هاي اسلامي           حجم فایل 1648 KB
   دانلود : بررسي تطبيقي حرمت ربا در اسلام و مسيحيت           حجم فایل 1435 KB
   دانلود : نقش شوراي تخصصي فقهي در ارتقاي سطح مشروعيت و كارايي بانك هاي اسلامي(مطالعه تجربه چند كشور اسلامي)           حجم فایل 1248 KB
   دانلود : مباني اخلاقي مصرف از ديدگاه مكاتب سودگرايي، وظيفه گرايي و اسلام           حجم فایل 1061 KB
   دانلود : تحليل اقتصادي حقوق مالكيت در اسلام(با تأكيد بر مفهوم هزينه هاي مبادله)           حجم فایل 860 KB