شماره چهل و شش
مدل اسلامی اخلاق مصرف ـ محمدجداری عالی، سیدحسین میرمعزی
نقد الگوی توسعه انسانی و پیشنهاد راهبردهای اصلاحی ـ ناصر جهانیان
برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران ـ مرتضی عزتی، علی شفیعی
مقایسه تطبیقی کارایی بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی(مطالعه موردی: تأثیر بحران 2007-2009) ـ سعید فراهانی فرد، محمدتقی نظرپور، سارا بایی
راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌های تجاری در بانکداری اسلامی ـ سیدعباس موسویان، محمد امیرعلی
ارائه پول در تابع مطلوبیت در نظام اقتصاد اسلامی در قالب یک الگوی کنترل بهینه ـ محسن رضایی، رفیع حسنی مقدم
   دانلود : مدل اسلامی اخلاق مصرف           حجم فایل 349 KB
   دانلود : نقد الگوی توسعه انسانی و پیشنهاد راهبردهای اصلاحی           حجم فایل 349 KB
   دانلود : برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران           حجم فایل 401 KB
   دانلود : مقایسه تطبیقی کارایی بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی(مطالعه موردی: تأثیر بحران 2007-2009)           حجم فایل 435 KB
   دانلود : راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌های تجاری در بانکداری اسلامی           حجم فایل 401 KB
   دانلود : ارائه پول در تابع مطلوبیت در نظام اقتصاد اسلامی در قالب یک الگوی کنترل بهینه           حجم فایل 311 KB