شماره پنجاه و هفت

فصلنامه اقتصاد اسلامی 57:

 

تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام / سید حسین میرمعزی

طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی / محمدرضا یوسفی شیخ رباط و فهیمه بابایی

برابر یا انصاف: شواهدی از بازی های اقتصاد رفتاری / حبیب انصاری سامانی و اسمعیل ابونوری

تحلیل الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی / احمد علی یوسفی

ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی شناسی پول؛ ارائه تفسیری بدیل / حسن سبحانی و حسین درودیان

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی / محمد نقی نظر پور و فرشته ملاکریمی

 

   دانلود : طراحی_مدل_حکمرانی_خوب.pdf           حجم فایل 344 KB
   دانلود : تعریف_و_روش_کشف_مذهب_اقتصاد.pdf           حجم فایل 271 KB
   دانلود : تحلیل_الگوی_اقتصادی_آیت_الله_شاه_آبادی.pdf           حجم فایل 313 KB
   دانلود : بررسی_قرارداد_بانکی.pdf           حجم فایل 302 KB
   دانلود : برابری_یا_انصاف.pdf           حجم فایل 476 KB
   دانلود : ارزیابی_انتقادی_رویکرد_های_موجود.pdf           حجم فایل 343 KB